The little prince

The little prince

When I knew this masterpiece story, I listened the audiobooks that were made by beautiful girl voice. Then I really love this magnificent story.

Cuong Tran Viet

Cuong Tran Viet
I'm a person that always opens to new, incredulous, curious and too often against the trend (the classical sheep that doesn’t want to follow the herd)

Panama Trip

Panama là một đất nước nhỏ nằm ở trung Mỹ, nối Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cũng như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm về con người Mỹ Latin. Continue reading